Language

Algemene Voorwaarden

van:

Patrick van Donselaar, gevestigd en kantoorhoudende te Veenendaal aan de Groenelaan 65, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54749891, handelend onder de naam Donzall

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Patrick van Donselaar

Opdrachtgever: de wederpartij van Patrick van Donselaar

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Patrick van Donselaar en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Patrick van Donselaar, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

Alle door Patrick van Donselaar gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door Patrick van Donselaar gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Patrick van Donselaar is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Patrick van Donselaar is ontvangen en geaccepteerd. Of wanneer opdrachtgever middels een brief, mail of andere vorm van communicatie akkoord geeft voor de offerte.

Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Genoemde bedragen betreffen een wereldwijd buy-out tarief voor onbepaalde tijd, ongeacht publicatie kanalen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht. Oplevering van teksten dient te geschieden in Microsoft Word format of vergelijkbaar standaard format.

Patrick van Donselaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist en niet in de weg staat, heeft Patrick van Donselaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Patrick van Donselaar stelt opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Patrick van Donselaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Patrick van Donselaar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Patrick van Donselaar zijn verstrekt, heeft Patrick van Donselaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Werkvormen die gebruikt zijn om tot de uiteindelijke productie te komen, blijven eigendom van Patrick van Donselaar, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt. Patrick van Donselaar is niet verplicht deze te bewaren.

Patrick van Donselaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Patrick van Donselaar de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

Voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt een looptijd en termijn afgesproken.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Patrick van Donselaar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Oplevering van een in te spreken tekst, revisie of retake aan Patrick van Donselaar heeft pas plaats gevonden na bevestiging van ontvangst door Patrick van Donselaar. Uitvoeringstermijnen starten altijd de werkdag na oplevering van teksten en/of kopij en bedragen nimmer minder dan 2 (twee) werkdagen, tenzij anders door Patrick van Donselaar met Opdrachtgever overeengekomen.

Artikel 6. Meerwerk en Revisies

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Retakes/heropnames als gevolg van versprekingen, verhaspelingen of anders onjuist uitspreken van aangeleverde tekst(en) worden gratis door Patrick van Donselaar opnieuw geproduceerd, indien door opdrachtgever hiervan melding wordt gemaakt voordat Patrick van Donselaar een factuur heeft verstuurd ofwel binnen 5 dagen na verzending van de factuur.

Indien opdrachtgever na oplevering scriptwijzigingen doorvoert of andere aanpassingen aan de opgeleverde bestanden wil, worden deze tegen het in de overeenkomst afgesproken tarief pro-rato verwerkt met een minimum van €20 excl. BTW per 250 ingesproken woorden. Indien er geen losse overeenkomst is, wordt het dan geldende tarief per 5 minuten audio, gepubliceerd op de website van Patrick van Donselaar, in rekening gebracht steeds afgerond op 5 hele minuten audio. Indien in een overeenkomst (een aantal) revisies en/of retakes als inclusief zijn overeengekomen, kan dit nooit meer zijn dan 10% van het originele aantal woorden in de door opdrachtgever aangeleverde scripts of 10% van het originele aantal opgeleverde minuten audio. 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een adequate uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Patrick van Donselaar de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Patrick van Donselaar zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, de plaats of wijze van opname, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering daarvan, moeten die door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Patrick van Donselaar ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

In afwijking van lid 1 zal Patrick van Donselaar geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Annulering

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk annuleren. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand in acht te nemen.

Wanneer annulering geschiedt minder dan een kalendermaand voor de start van de uitvoering, is Patrick van Donselaar bevoegd om 50% van het overeengekomen honorarium in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producties weigert af te nemen, is hij verplicht eventuele door Patrick van Donselaar reeds ingeschakelde derden tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten te betalen en is hij overigens jegens Patrick van Donselaar gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Patrick van Donselaar te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producties.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Patrick van Donselaar zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Patrick van Donselaar op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 a. na het sluiten van de overeenkomst aan Patrick van Donselaar ter kennis gekomen omstandigheden geven Patrick van Donselaar goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien Patrick van Donselaar opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Patrick van Donselaar bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Patrick van Donselaar schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Zolang Patrick van Donselaar geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties eigendom van Patrick van Donselaar en is er geen toestemming tot uitzending of andersoortige openbaarmaking, verveelvoudiging en/of verspreiding van de geleverde productie.

Patrick van Donselaar heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producties wordt gelegd.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Op alle door Patrick van Donselaar verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen, storyboards, animaties, explanimations enz. behoudt Patrick van Donselaar zich alle intellectuele eigendomsrechten voor totdat volledige betaling van alle facturen is voldaan. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patrick van Donselaar.

Alle door Patrick van Donselaar verstrekte producties zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag deze producties niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen, anders dan in de opdrachtbevestiging is afgesproken totdat volledige betaling van alle facturen is voldaan. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt dan overeengekomen in de opdrachtbevestiging, is Patrick van Donselaar gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Patrick van Donselaar.

Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patrick van Donselaar wijzigingen aan te brengen in het door Patrick van Donselaar geleverde product.

De opdrachtgever vrijwaart Patrick van Donselaar tegen alle aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.

Artikel 12. Auteursrecht

Patrick van Donselaar behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Indien de opdrachtgever wenst, dat Patrick van Donselaar bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.

Opdrachtgever vrijwaart Patrick van Donselaar tegen alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten.

Voorts vrijwaart opdrachtgever Patrick van Donselaar tegen alle aanspraken die derden instellen wegens de uitoefening door Patrick van Donselaar van de hem ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde rechten. Opdrachtgever zal aan Patrick van Donselaar alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Patrick van Donselaar voortvloeien uit deze aanspraken.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Patrick van Donselaar terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen, na de dag van de levering c.q. oplevering Patrick van Donselaar wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

Indien de klacht naar het oordeel van Patrick van Donselaar gegrond is, zal Patrick van Donselaar hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Indien aanlevering van een gecorrigeerde versie van het afgekeurde werk inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, dient dit door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Patrick van Donselaar slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (Aansprakelijkheid).

Artikel 14. Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Indien Patrick van Donselaar met de opdrachtgever een vast honorarium of tarief overeenkomt, is Patrick van Donselaar niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien Patrick van Donselaar kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Patrick van Donselaar is tevens gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarief in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst zoals maar niet beperkt tot de situaties omschreven in Artikel 7 van onderliggend document.

Artikel 15. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Patrick van Donselaar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Patrick van Donselaar binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Patrick van Donselaar en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Patrick van Donselaar onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 16. Incassokosten

 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

a. 10% over de eerste € 5.000,-

b. 5% over het meerdere tot € 20.000,-

c. 3,5% over het meerdere tot € 50.000,-

d. 2,5% over het meerdere

Indien Patrick van Donselaar aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtgever Patrick van Donselaar aansprakelijk stelt voor gelede schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Patrick van Donselaar of zijn ondergeschikten.

Patrick van Donselaar is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 18. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Patrick van Donselaar worden daaronder begrepen.

Patrick van Donselaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Patrick van Donselaar zijn verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Patrick van Donselaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Patrick van Donselaar niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Patrick van Donselaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op elke overeenkomst tussen Patrick van Donselaar en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van Patrick van Donselaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Patrick van Donselaar het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Patrick van Donselaar, www.voiceover-stemacteur.nl, dan wel www.donzall.nl en kunnen zonder kennisgeving vooraf éénzijdig worden gewijzigd door Patrick van Donselaar. 

Van toepassing is steeds de laatste versie die beschikbaar is op de website van Patrick van Donselaar.

Over Voiceover-Stemacteur

Patrick van Donselaar, professioneel Nederlands/Noord-Amerikaans Engels schrijver, vertaler en voice over/stemacteur. Als ‘native speaker’ van zowel Nederlands als Engels in staat om tekst en spraak in beide talen verzorgen.

Handig om te weten

Voiceover-Stemacteur
Patrick van Donselaar
Coniferenlaan 20
3904 KR Veenendaal
T: +31 (0)614 121 379
E: patrick@voiceover-stemacteur.nl 
KVK:  54749891
BTW ID: NL001916477B29
KNAB: NL79KNAB0255295499

De (niet zo) kleine letters

Lekker sociaal

Like mij op Facebook

Volg mij op Twitter

Bekijk mijn producties op YouTube

Bezoek mij op Google+

Luister naar me op Soundcloud